Termin skala podatkowa oznacza wskaźnik procentowy opodatkowania, tak zwany progresywny podatek dochodowy od osób fizycznych, który obowiązuje w danym roku podatkowym. Warto wiedzieć, ile konkretnie wynosi skala podatkowa w 2021 roku, ponieważ może to zaważyć na finansach osób prowadzących działalność gospodarczą.

Czym jest skala podatkowa?

Skala podatkowa jest wzorem, na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci dany podatnik od uzyskanego przez siebie dochodu w konkretnym roku podatkowym. Jednym ze sposobów opodatkowania osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach zasad ogólnych jest skala podatkowa. Przyjmuje ona za podstawę opodatkowania dochód osoby, która rozlicza podatek za pomocą skali podatkowej. Taka osoba jest zobowiązana do obliczania oraz wpłacania zaliczek na podatek na rachunek bankowy wskazany przez urząd skarbowy przynależny jego miejscu zamieszkania. 

Przy skali podatkowej zaliczki liczone są w stawce 17% i 32%. Wszystko zależy od wysokości uzyskanego dochodu. Natomiast rozliczenia rocznego podatnicy dokonują na druku PIT-36 lub PIT-37, który należy złożyć do 30 kwietnia następnego roku po roku podatkowym.

Progi w skali podatkowej

Przedziały w skali podatkowej, które są nazywane progami podatkowymi, określają konkretną stawkę podatku i dotyczą dochodów podatnika. Po przekroczeniu progu podatkowego zmienia się stawka podatku. Warto zaznaczyć, że zmiana ta nie dotyczy całego dochodu podatnika, a jedynie powstałej nadwyżki – powyżej przekroczonego progu. Skala podatkowa w Polsce wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 27 ust. 1. 

W polskim systemie podatkowym funkcjonują także inne podatki, których wysokość nie jest obliczana na podstawie skali podatkowej. Obejmują one przychody, których nie łączy się z wpływami opodatkowanymi według skali podatkowej. Chodzi tutaj o przychód ewidencjonowany i kartę podatkową, a także inne zobowiązania podatkowe. Te wymienione powyżej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Skala podatkowa w 2021 roku

W 2021 roku kwota zmniejszająca podatek wynosi 1360 dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającego kwoty 8000 zł i 525,12 dla podstawy obliczenia podatku powyżej 13000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł. Skala podatkowa w 2021 roku dla podstawy obliczenia podatku powyżej 85 528 i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł wynosi 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczenia zaliczki opłacanej w 2020 roku przez podatków. Kwoty te są wyliczane według określonych zasad. 

W przypadku podatników, których dochody nie przekraczają kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali, kwota zmniejszająca podatek wynosi 525,12 zł rocznie. U podatników, których dochody przekraczają kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł.

Kto nie jest objęty skalą podatkową?

Skala podatkowa w 2021 roku w dalszym ciągu nie obejmuje dochodów uzyskanych przez osoby, które:

 • rozliczają się liniowo (19% PIT-36L),
 • rozliczają ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową,
 • rozliczają prywatnie kapitały pieniężne oraz prawa majątkowe,
 • zbywają nieruchomości oraz prawa pokrewne,
 • uzyskują przychody z tytułu kapitałów pieniężnych,
 • uzyskują dochodów z tytułu zbycia papierów wartościowych bądź też pochodnych instrumentów finansowych.

Ponadto skala podatkowa w 2021 roku nie dotyczy dochodów:

 • nierezydentów, niewybierających opodatkowania według skali;
 • osób nagrodzonych w grach i zakładach, z racji osiągnięcia przychodu z nagród ze sprzedaży premiowej;
 • osób, które rozliczają działalność wykonywaną osobiście, ponieważ kwota uzyskana z umowy nie przekracza rocznie wartości ogólnej 200 zł;
 • emerytów i rencistów, na podstawie świadczeń z byłego zakładu pracy;
 • wynagrodzeń otrzymanych w ramach pomocy organom ścigania;
 • zysków osiąganych na więcej niż jednym IKE;
 • żołnierzy, którzy otrzymali świadczenia finansowe z tytułu odszkodowań za bezpodstawne skrócenie im okresu wypowiedzenia służby.

Skala podatkowa w 2021 roku ma zastosowanie do dochodów uzyskanych w tym samym roku. Nie dotyczy ona osób, które między innymi są beneficjentami programów IKE czy nierezydentami bez określonej skali podatkowej. 

Źródło: BTTP Advisors – doradztwo podatkowe Warszawa

Więcej informacji:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981440930/U/D19980930Lj.pdf

You may also like

Comments are closed.