Konsumenci mają coraz większą świadomość kwestii związanych z ekologią. Wiedzą, że ich wybory mogą wpływać na stan środowiska. Przedsiębiorcy, którzy chcą zachować swoją pozycję na rynku, muszą dostosować się do zmieniających się w zakresie ekologii potrzeb klientów. Podstawową kwestią, o którą należy zadbać, jest zgodność sposobu działania firmy z normami środowiskowymi. Audyt ekologiczny pozwala to ustalić. Co to za dokument? Jakich dostarcza informacji? Czy warto?

Co to jest audyt ekologiczny?

Audyt ekologiczny to instrument, który pozwala ocenić stopień, w jaki prowadzona działalność i wykorzystywane w jej ramach instalacje oddziałują na stan środowiska, a także zdrowie i warunki życia okolicznych mieszkańców. Przesłanką do sporządzenia dokumentu może być chęć sprawdzenia czy kupowana firma w pełni wypełnia obowiązki związane z ochroną środowiska i czy brak wypełnienia części z nich nie przysporzy problemów przyszłemu właścicielowi. Częściej spotykanym powodem jest wątpliwość Właściciela lub Zarządu czy pracownicy w pełni dopilnowali spełnienia przez firmę wszystkich wymogów prawa w zakresie ochrony środowiska i czy może należałoby coś poprawić, aby spełnić wymogi prawa np. zdobywając odpowiednie decyzje, wykonując odpowiednie badania, uzupełniając wymagane sprawozdania.

Audyt ekologiczny dostarcza szeregu informacji. Przede wszystkim sprawdza, czy dana działalność jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie ochrony środowiska. Jeśli nie, definiuje braki i określa sposoby ich poprawy.

Audyt ekologiczny – jak się odbywa?

Audyt ekologiczny obejmuje analizę tego, czy przedsiębiorstwo dysponuje wszystkimi wymaganymi pozwoleniami (określenie stanu formalno-prawnego). W jego ramach zazwyczaj przeprowadza się również wizję terenową. Sprawdza się, czy firma właściwie postępuje w aspektach ochrony środowiska, np. jak radzi sobie z gospodarką wodno-ściekową, odpadową, co robi z opakowaniami lub czy emisja gazów do atmosfery jest zgodna z deklarowanymi wartościami oraz czy instalacje działające w firmie i podlegające pod decyzje są w nich ujęte.

Audyt kończy się opracowaniem raportu. To rodzaj podsumowania obserwacji, jakie specjalista poczynił w trakcie przeprowadzania audytu. Zawiera on wnioski, a także wykaz działań naprawczych, jakie warto wykonać, aby działalność była prowadzona zgodnie z obowiązującymi normami środowiskowymi.

Audyt ekologiczny może kompleksowo sprawdzać przedsiębiorstwo lub dotyczyć konkretnego obszaru działalności (np. gospodarki wodno-ściekowej lub sprawozdawczości środowiskowej). Jego zakres jest ustalany indywidualnie, a także dopasowywany do specyfiki danego przedsiębiorstwa. To gwarancja jego rzetelnego przeprowadzenia.

Audyt ekologiczny – korzyści

Profesjonalnie przeprowadzony audyt ekologiczny jest źródłem wielu wymiernych korzyści dla przedsiębiorstwa. Przede wszystkim pozwala uniknąć kar. Naliczenie odsetek karno-skarbowych w związku z niewłaściwym funkcjonowaniem firmy w zakresie ochrony środowiska to tylko jedna z sankcji, jakie mogą zostać nałożone przez organy administracji państwowej. Inną restrykcją jest konieczność ponoszenia opłat podwyższony za korzystanie ze środowiska. Ten wymóg dotyczy instalacji i urządzeń, które wymagają zgodnie z prawem posiadania przez przedsiębiorstwo decyzji i występuje w sytuacji gdy przedsiębiorstwo nie zadbało aby mieć taką decyzję lub aby posiadana decyzja obejmowała wszystkie  podlegające jej urządzenia i instalacje. W niektórych przypadkach dojść może do nałożenia kary grzywny a nawet bardziej restrykcyjnych skótków m.in wstrzymania działalności zakładu. .

Najprostszą metodą na uniknięcie tych kar jest stosowanie się do przepisów prawa. Niestety bywają one na tyle zawoalowane, że bez odpowiedniej wiedzy trudno mieć jasność co do wymogów stawianych przedsiębiorstwu. Rzetelny audyt ekologiczny pozwala rozwiać wszelkie wątpliwości. Specjaliści nie tylko badają, czy firma wywiązuje się nałożonych względem środowiska obowiązków, ale również wskazują nieścisłości i rozwiązania naprawcze. Dzięki temu przedsiębiorca może być spokojny o wyniki państwowych kontroli.

Funkcjonowanie zgodnie z obowiązującymi normami środowiskowymi jest również źródłem korzyści wizerunkowych. Firma wdrażająca proekologiczne procedury i rozwiązania jest pozytywnie postrzegana przez klientów. Audyt ekologiczny wskazuje, które obszary wymagają udoskonalenia, dzięki czemu przedsiębiorstwo może wprowadzić niezbędne zmiany.

Dzięki regularnie przeprowadzanym audytom ekologicznym przedsiębiorstwo może budować długookresową przewagę konkurencyjną opartą na wdrażaniu prośrodowiskowych rozwiązań. Świadomość ekologiczna konsumentów systematycznie rośnie. Z roku na rok zwracają oni coraz większą uwagę na kwestie ochrony środowiska. Bez wprowadzenia proekologicznych działań firmom będzie coraz trudniej zachować pozycję na rynku. Audyt ekologiczny to pierwszy krok na drodze do zmian.

Źródło: EkoMeritum – konsulting w zakresie ochrony środowiska

You may also like

Comments are closed.